คณะกรรมการบริหาร

พระครูปัญญาศีลวัฒน์
(หลวงปู่ทองปาน ปัญญาสาโร)

ประธานมูลนิธิธัมมคีรีพระอาจารย์ชาคิโน ภิกขุ

รองประธานกรรมการบริหาร 1

พญ.ชวนชื่น ดุษฎีประเสริฐ

รองประธานกรรมการบริหาร 2

อาจารย์จีรัง คำนวนตา

รองประธานกรรมการบริหาร 3นางจิราพร ชาวสวน

คณะกรรมการ

นางศิวะพร ยานะ

คณะกรรมการ

อาจารย์วโรดม พันเลิศ

คณะกรรมการและเลขานุการนางสาววัชรินทร์ ศรีชุ่ม

คณะกรรมการ

นางสางอภิญญา พนมไพร

คณะกรรมการและเหรัญญิก