E-Donation

ทำบุญกับบ่อยๆ เพราะได้ทั้งทำบุญกับ พระสงฆ์ และยังได้มีส่วนร่วม กับ กิจกรรมการบริจาคสิ่งของจำเป็น ต่างๆแก่ ชาวบ้าน ผู้ยากไร้ ตามหมู่บ้านยากจนต่างๆภายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรีอยากหักภาษีอีกด้วย แต่ ไม่อยากติดต่อขอใบอนุโมทนาบัตร ทำไงดีน้า ใช้ E-Donation เลยคะ สะดวกรวดเร็ว หักภาษีได้ด้วยนะคะ

.........

ทางวัดฮ่องสอนวนาราม เข้าร่วมโครงการ E_donationซึ่ง เป็นไปตามกฏหมาย และ นโยบาย ของทางรัฐบาล และ สำนักพุทธศาสนา เพื่อดูแลบัญชีการใช้จ่าย ทั้งราบรับและรายจ่ายอย่างถูกต้องและโปร่งใส ทางวัดจึงได้จัดทำQR Code เพื่ออำนวยความสะดวก แก่บุคคล ผู้ต้องการทำบุญและสนัน สนุน กิจการทางศาสนา ต่อไป อีกทั้ง ทางวัดก็ได้มีส่วนร่วม กับ กิจกรรมการบริจาคสิ่งของจำเป็น ต่างๆแก่ ชาวบ้าน ผู้ยากไร้ ตามหมู่บ้านยากจนต่างๆภายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรีทางวัด จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน