บรรพชาสามเณรช่วงปิดภาคเรียน

วัดฮ่องสอนวนารามHongsonwanaram ร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรี ได้บรรพชาสามเณรช่วงปิดภาคเรียน เพื่อพัฒนาเด็กด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และฝึกปฏิบัติตน ศึกษาธรรม