เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีกับชุดชนเผ่า

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีกับชุดชนเผ่า ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ก่อนไปโรงเรียน