เด็กๆในมูลนิธิเริ่มทำนาแล้ว

เด็กๆเริ่มทำนาแล้ว ทุกคนช่วยก้นและเรียนรู้การเกษตรการพึ่งตนเองsmiley