เรียนรู้การเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรแม่ฮ่องสอน

เด็กๆมูลริธิธัมมคีรีได้ไปเรียนการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรแม่ฮ่องสอน